Gyűjteményünk, 2016

     A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai állományának alakulása 2016-ban

ol12109038_980696025307139_6337049463846283061_n

Források                            Ft
Költségvetési (módosított) előirányzat

19 800 000

ODR támogatás

2 625 000

Márai program

940 738

NKA Könyvajándék program

3 155 882

Összesen

26 521 620

 I. Állománygyarapodás

 Dokumentumtípusonként

Dokumentumtípus

Db

Könyv és bekötött folyóirat

10 988

Térkép

8

Kotta

6

Zenei CD és hangoskönyv

103

DVD

260

Elektron. dok.

4

Aprónyomtatvány (leltározatlan)

181

Összesen

11 550

A gyarapodás értéke

23     035 148,- Ft

A dokumentumtípusok alakulása gyakorlati tapasztalatot tükröz: a változó dok. típusok közül a legtartósabb igény a könyvek iránt mutatkozik, illetve az változatlan. Különböző más dokumentumtípusok divatba jönnek, aztán kimennek, túlhalad rajtuk a gyorsan változó technika, illetve többféle igényt (térképen való tájékozódás, zenehallgatás, filmnézés) egyszerűbben kielégít ma már az internet.

állomány 1

Beszerzési forrás/mód szerint

Beszerzés módja                                        Db
Vásárlás
Ajándék
Köteles példány
Saját előállítás
Egyéb

8 296
2 940
234
4
76

Összesen

11 550

 A legtöbb kötelespéldányt az Imi Print, a Color Pack, a Start Nyírségi Nyomda és a Szent Atanáz Hittud. Főiskola küldte. Nagyobb mennyiségű ajándékkönyvet kaptunk a Márai program és az NKA Könyvajándék program keretében. Olvasóink időről időre felajánlják régi vagy új könyveiket, melyekből a gyűjtőkörbe illőket és szükségeseket állományba vesszük.

 Szakrendi megoszlás (a tartalom jellege szerint)

Tartalom jellege Részarány
Szépirodalom
Szak- és ismeretterjesztő irodalom
65 %
35 %
A szakirodalom megoszlása:

0 Általános művek
1 Filozófia, pszichológia
2 Vallás
3 Társadalomtudományok
5 Természettud., földrajz
6 Alkalmazott tud.
7 Művészetek, sport
8 Nyelvészet, irodalom
9 Történelem

 

2 %
7 %
4 %
20 %
9 %
22 %
15 %
11 %
10 %

Lassan, folyamatosan nő a szépirodalom aránya, ugyanis olvasóink nagyobb részét a hobbiolvasók teszik ki, a komolyabb szakirodalom iránt kisebb az érdeklődés. A két legjobban forgó rész a szakirodalomban: a társadalom- és az alkalmazott tudományok, a gyarapítás is ezeket emelte ki.

 Célközönség szerint

Felnőtteknek szóló dokumentumok
Gyermekeknek szóló dokumentumok

70 %
30 %

A megoszlás kismértékben javul évről évre a gyermekek javára.

állomány

 Lelőhely/gyűjteményrész szerint

Lelőhely                      Db       Részarány
Felnőtt kölcsönző

4005

Olvasóterem

319

Helyismereti gyűjtemény

418

Zenei gyűjtemény

202

Gyermekkönyvtár kölcsönzési állomány

1350

Gyermekkönyvtár olvasóterem

18

Központi raktár

54

Hangoskönyvtár

71

Folyóirattár

87

Gyermekkönyvtár segédkönyvtára

13

Játéktár segédkönyvtára

19

Központi könyvtár összesen

6 556

57 %

Vécsey úti fiók

1 377

Örökösföldi fiók

1   132

Orosi fiók

486

Kertvárosi fiók

674

Nyírszőlősi fiók

478

Sóstóhegyi fiók

656

Városi fiókhálózati összesen

4        803

41,4 %

Etnikai letét

191

0,6 %

Külső letétek összesen

191

Mindösszesen

11 550

100 %

 A 2016-ban beszerzett dokumentumok átlagára: 2026,- Ft / db

forgalom

Kurrens folyóiratok

650 féle folyóirat járt ill. jutott el a könyvtárba és fiókkönyvtárakba, összesen 878 példányban.

Digitális adatbázisaink:
az Arcanum Kiadótól vásárolt, számítógépre telepített adatbázisok:
Vasárnapi újság 1854-1921, Hadtörténelmi közlemények 1954-2009, Néprajzi értesítő 1900-2008, Századok 1867-2007, s a Nyírvidék most már teljes egészében (interneten is elérhetően), és a Kelet-Magyarország 1945-1960 közötti évfolyamai.

Online hozzáféréseink:
Pressdok, Hundok, Digitális Kelet,  Arcanum digitális tudománytár, EISZ.MTAK.hu (akadémiai folyóiratok és szótárak), EBSCO

A folyóiratok megoszlása lelőhely/gyűjtemény szerint

Folyóiratolvasó

372

Hírlapolvasó

143

Helyismereti gyűjt.

112

Zenei gyűjt.

14

Olvasóterem (adatbázisok, online hozzáférések)

13

Gyermekkönyvtár

36

Vécsey úti fiók

55

Örökösföldi fiók

57

Orosi fiók

18

Kertvárosi fiók

19

Nyírszőlősi fiók

15

Sóstóhegyi fiók

24

Összesen

878

 A Könyvtári Intézet által ajánlott sztenderd: 150 új dok. beszerzése 1000 lakosra.
2016-ban ez a szám nálunk: 98 db/1000 lakos (11550 db dok.:118,058 fő = 98)

Kell a jó könyv

 II.  Állományapasztás

Törölt dokumentumok száma:      13 838 kötet
Törölt dokumentumok értéke: 3 709 292 Ft

Megoszlása a törlés oka szerint (db):

fölöspéldány

9 296

természetes elhasználódás

3 985

elavult

109

olvasó által megtérített

45

megengedett hiány

403

A szépirodalom raktári részéből sok fölös és elrongálódott példányt vontunk ki, az Örökösföldi és Orosi fiókkönyvtár szintén sokat selejtezett.

Oltalo

 III. A könyvtár dokumentumállománya 2015 és 2016 december 31-én (db)

 Dokumentumtípus Állomány
2015. dec. 31-én
Gyarapodás 2016 folyamán  Törlés 2016 folyamán  Állomány
2016. dec. 31-én
Könyv és bekötött folyóirat

339 988

10 959

13791

337 156

Kartográfiai dok. (térkép)

863

8

31

840

Nyomtatott zenei dok. (kotta)

1 420

6

1 426

Hangdok. (CD)

21 316

103

2

21 417

Képdok. (DVD)

3 798

260

5

4 053

Elektronikus dok. (CD-ROM,)

654

4

9

659

Egyéb (aprónyomtatvány)

53 766

181

53 947

Összesen

421 805

11 550

13 838

419 948

 Az állomány leltári értéke:    287 492 851,- Ft

A gyűjtemény gyarapodásáról, a konkrét kiválasztásról az állománygyarapítási bizottság (olvasószolgálati helyek vezetői valamint a feldolgozó csoport képviselője) közösen dönt.
A további munkát: rendelés, érkeztetés, állományba vétel, tartalmi és formai feltárás, katalógusépítés, -karbantartás – a feldolgozó csoport munkatársai végzik. Ugyancsak a feldolgozó munkatársak végzik az állományellenőrzéseket, válogatják ki törlésre a fölös és elavult példányokat, s döntenek az elhasználódott dokumentumok sorsáról (köttetés vagy kivonás), s a továbbiakban végrehajtják az apasztás adminisztrációját. is.

A katalógusba felvitt új rekordok száma 5741, a módosított rekordok száma 12692.
A rekordmódosítások az adatbázis folyamatos karbantartását jelentik.

kihívás 1

Trifonovné Karajz Borbála
állománygyarapító könyvtáros

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: