„Társaságra vagyunk teremtve” – Bemutatkozik a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alapításának ötlete Móricz Zsigmond születésének 125. évfordulójára rendezett Móricz emlékévben merült fel bennem. A szándékot hamarosan tett követte, s közel nyolc éve, 2005. május 4-én megalakult Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár égisze alatt az Egyesület.

Elképzelésemhez alapító tagként 33 irodalom iránt elkötelezett könyvtáros, tanár, irodalombarát csatlakozott azzal a nyílt hitvallással, hogy szűkebb régiónk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szellemi és kulturális életében markánsan jelenítse meg mind a Móricz-hagyományok ápolását, mind pedig a regionális szellemi élet aktualitásait. A szervezet működési területe: Magyarország, ezen belül különösen Szabolcs-Szatmár –Bereg megye, valamint a határon túli magyar lakosságú területek.

Az Egyesület művelődési, irodalmi és honismereti jellegű közhasznú társadalmi szervezet, amely a társadalom és az Egyesületben tevékenykedő egyének közös érdekeinek kielégítésére az alábbi cél szerinti tevékenységekre vállalkozik:

  • tudományos tevékenység, kutatás
  • ismeretterjesztés
  • kulturális tevékenység
  • a kulturális örökség megóvása
    Az Egyesület a tevékenységét a fenti célokon belül a következő területeken fejti ki:

  • A Móricz-kultusz ápolása, emlékhelyeinek gondozása, Móricz Zsigmond életművének feltárása és ismertetése
  • A regionális szellemi élet aktualitásának megjelenítése
  • A térségben élt ill. élő alkotók művészetének mind szélesebb körrel való megismertetése
  • Országos ill. határon átívelő kultúrateremtő szerep felvállalása

A fenti célkitűzéseket tudományos konferenciák, emlékülések, emlékműsorok, előadások, ankétok, kiállítások, versenyek rendezésével, pályázatok hirdetésével, emlékhelyek kialakításával, emlékjelek állításával, kiadványok megjelentetésével, kötetbemutatók, kulturális rendezvények tartásával valósítjuk meg.

Közel nyolc éves eredményeinket számba véve a taglétszámunk közel 200 főre bővült, tíz tudományos konferenciát szerveztünk, három emlékhelyet alakítottunk ki ill. avattunk fel, tizenegy kiadványt jelentettünk meg, negyvenhat kötetbemutatót tartottunk, tíz szavaló- ill. prózamondó versenyt valamint tizennégy kiállítást rendeztünk.

Az Egyesület első jelentős eseményére 2006. július 7-én Tiszacsécsén, a Móricz-emléknapon került sor, ahol – Egyesületünk kezdeményezésére, a helyi és a megyei önkormányzat támogatásával – megtörtént a Móricz-szülőház ideológiai indíttatású történelem-hamisításának korrekciója. Az eredeti szülőház helyén – a Kossuth út 93. sz. alatt – Móricz-emlékkaput avattunk, amelyet Fehérvári József túristvándi fafaragó készített.

Ezt követően még két emléktábla avatása fűződik az Egyesület nevéhez:
2009. április 4-én Rákos Sándor kálmánházi Kossuth-díjas költő emléke előtt tisztelegtünk halálának 10. évfordulója alkalmából. A Bessenyei György Társasággal és a Kossuth Gimnáziummal közösen Rákos Sándor emléktáblát avattunk a gimnázium homlokzatán, jelezvén, hogy e gimnázium tanulója volt a költő 1937-40 között.

Szintén ez évben, szeptember 13-án Ratkó József halálának 20. évfordulójára – Egyesületünk kezdeményezésére, a helyi Polgármesteri Hivatallal és a Kazinczy Ferenc Társasággal karöltve – emléktáblát avattunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kisrozvágyon, ahol a költő 1945 nyarán sorkoszton volt.

A tudományos konferenciák, emlékülések zömén névadónk életének és munkásságának kutatási eredményeiről számoltak be a neves irodalomtörténészek. (Tiszacsécse – 2006, 2009; Nyíregyháza – 2007, 2009, 2012; Börvely – 2012)

A régió kevésbé ismert és méltatlanul elfeledett költőit (pl. Czóbel Minka – Anarcs, Rákos Sándor – Nyíregyháza,) is tudományos konferenciákon idéztük meg (2007, 2009).
Irodalmi évfordulók kapcsán 2008-ban konferencia keretében emlékeztünk a Nyugat c. folyóirat megjelenésének 100 éves évfordulójáról, s annak kelet-magyarországi kapcsolatairól 2009-ben „Ex oriente lux” címmel Móricz Zsigmond és a Kelet Népe c. tudományos emlékülést rendeztünk.

Neves történelmi események évfordulóihoz kapcsolódva két alkalommal irodalom- és művelődéstörténeti konferenciát rendeztünk a MTA Irodalomtudományi Intézete közreműködésével. (Kuruckodó irodalom. A szatmári béke megkötésének 300. évfordulója emlékére / Vaja, 2011. április 8-9./; Sárkányok, főurak, asszonyok. Báthory István halálának 425. évfordulója tiszteletére / Nyírbátor, 2011. nov.25-26./
2007. december 13.-án a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziummal és az anarcsi Czóbel Minka Baráti Körrel közös szervezésben először, de hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg az „Írást cselekedni” c. megyei versmondó versenyt, melyet azóta minden évben megrendezünk – általános iskolás és középiskolás kategóriában – évente más-más aktuális évfordulóhoz kapcsolódva.

Egyesületünk műhelymunkájának szerves része a könyvkiadás. Már 2006-ban elindítottuk a Társasági Tükör c. sorozatot, melynek eddig 4 kötete jelent meg, s bennük a tárgyév egyesületi híreit, az irodalmi konferenciák előadásainak szerkesztett változatát, a térség alkotóinak valamint tagtársaink irodalmi munkáit jelentettük meg.

2008-ban indítottuk útjára a Modus hodiernus (mai módon – mai szemmel) című sorozatot, melyben lehetőséget biztosítunk korábbi korok ránk hagyományozott értékeinek mai módon történő megfogalmazására csakúgy, mint a modern kutatási eredmények útkeresésének kifejezésére. A sorozat eddig megjelent kötetei:
„Jövőmnek emléke, múltamnak árnya” (2008) törzsanyagát az anarcsi születésű Czóbel Minka költőnő halálának 60. évfordulója alkalmából megrendezésre került tudományos emlékülés előadásainak szerkesztett változata adta.
„Nyugat csapatjának keleti zászlója” (2009) az azonos c. konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza.
Hamar Péter: Móricz Zsigmond művei a filmvásznon. (2012) A témához kapcsolódó tanulmányokat és filmográfiát tartalmaz a kötet.
Csorba Dávid: Egy mesemondó szemével c. kismonográfia Szerémi György Epistola c. műve alapján tárja az érdeklődők elé a korabeli Mohácsot.
János István: Egyén és világegész (2012) Az egyesület néhai elnökének emlékére megjelentetett kötet a tudós, irodalomtörténész válogatott tanulmányait tartalmazza.
Továbbá kiadtuk két tagtársunk kötetét: Viraszkó Szilvia: Közülünk valók, 2009 ; Petrusák János: Csoda vagy mostoha, 2008

Kötetbemutatóinkon egyrészt saját kiadványainkat, évkönyveinket mutatjuk be, másrészt országos jelentőségű írók, költők, valamint a régiónkban alkotók munkáival ill. tagtársaink kiadványaival ismerkedhetnek meg az irodalombarátok. Kiállításaink zöme névadónk életművét ill. munkásságát bemutató emlékkiállítás formájában öltött testet.

2012-ben indítottuk útjára a nagy népszerűségnek örvendő „Alkotó tagtársak” c. sorozatunkat, melynek keretében eddig öt tagtársunk mutatkozott be. (Kiss Gyula, Háziné Szikora Éva, Dr. Szűcs Imre, Barcsik Magdolna, Rembeczkiné Kovács Aranka)

Az Egyesület több alkalommal szervezett irodalmi kirándulást, melyek kapcsán részben az ország területén található Móricz Zsigmond emlékhelyeket, emlékjeleket kerestük fel (Tiszacsécse, Túristvándi, Milota, Prügy, Sárospatak, Leányfalu, Börvely), másrészt neves személyiségek emlékhelyeit, emlékjeleit, látnivalóit (Esztergom, Szentendre, Felsőregmec, Füzérradvány, Karos, Karcsa, Pácin Szalonna, Szinpetri, Sajószentpéter, Kelemér, Tardona, Sződemeter, Kassa, Nagykálló-Harangod) néztük meg.
2009-ben Móricz-emlékplakett kitüntetést alapítottunk, melynek eddigi kitüntetettjei: Dr .Kováts Dániel (2009); Dr. Móricz Imre (2010); Dr. Hamar Péter (2011); Cséve Anna (2012)

Széleskörű a kapcsolatrendszerünk határon innen és túl. Együttműködő partnereink: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szabolcs-Szatmár-megyei Tagozata, a Nyíregyházi Főiskola, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Szövetség, a Móricz Zsigmond Társaság, a Bessenyei György Irodalmi Társaság, a Kazinczy Ferenc Társaság, a Kölcsey Ferenc Társaság, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület, a Váci Mihály Emlékbizottság, a Czóbel Minka Baráti Kör, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Írók Társasága, a Nyíregyházi Városvédők Egyesülete, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete, a Móricz Zsigmond Színház, a Szatmárnémeti Tanítóképző Főiskola, a nagyváradi Kaffka Margit Társaság és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület.

Továbbá folyamatos kapcsolatban vagyunk a Móricz leszármazottakkal (Dr. Móricz Imre, Kolos Réka, Kolos Virág, Simon Balázs), az író nevét viselő intézményekkel, civil szervezetekkel, a megyei múzeumi szervezettel, levéltárral, egyéb tudományos intézményekkel és közgyűjteményekkel, alap-, közép- és felsőoktatási intézményekkel.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a kitűzött céljaink mentén vállalt küldetésünk szellemében dolgoztunk és értük el az eredményeinket. A jövőben új utak és lehetőségek keresésével, a műhelymunka hatékonyabbá tételével, a publikációs fórumok továbbfejlesztésével, a kiadványaink köztudatban való megjelenítésével kívánjuk erősíteni tudományos és művelődési szerepvállalásunkat.
Mindezen célok megvalósításának az Egyesület aktív, feladatvállaló tagsága és számos intézmény, civil szervezet együttműködő támogatása a záloga, hiszen miként Bessenyei György mondotta, „társaságra vagyunk teremtve”.

Várjuk a kultúra barátokat sorainkba!
moricz2
moricz
Elérhetőségeink: www.moriczegyesulet.hu ; facebook oldalunk

Dr. Bihari Albertné
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület titkára

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: